Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding

We besteden op vestiging Bellingwolde veel aandacht aan de begeleiding en opvang van de leerling. De school biedt de leerling persoonlijke begeleiding op het gebied van de studie, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psycho-sociaal gebied. In het eerste leerjaar wordt in het bijzonder veel aandacht aan begeleiding besteed. De leerling zal na de basisschool moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderde omstandigheden. 

Antwoorden op je vragen

Zij zijn er voor jou

Iedere leerling heeft een coach en is onderdeel van een coachgroep. De coach begeleidt de leerling door o.a. te letten op de voortgang en de beoordelingen van de leerling en kijkt of hij zich goed voelt in de klas. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en de docenten. De begeleiding start iedere ochtend met een coachmoment waardoor leerlingen beter instaat zijn om hun schoolwerk te plannen en om aan te geven waar zij nog ondersteuning in willen.

De coach houdt alle leerlinggegevens van zijn klas bij en werkt ook mee aan voorlichtingsavonden. Hij onderhoudt intensief contact met de leerling door de wekelijkse coachgesprekken en zorgt voor een optimaal klimaat waarin de leerling zich prettig voelt en optimaal kan presteren. Naast het geven van zijn eigen vak verzorgt de coach de dagstart in zijn coachgroep. Dit zijn lessen waarin de leerling o.a. leert hoe hij het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas begeleidt de coach loopbaanoriëntatie en -begeleidingsuren (lob). Ook kan de coach klassenactiviteiten organiseren.

Het decanaat houdt zich bezig met de keuzebegeleiding. De decaan begeleidt de leerling wanneer hij moet kiezen voor een vakkenpakket. Ook helpt hij de leerling en de ouders/verzorgers wanneer de leerling moet kiezen voor een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting.

Vestiging Bellingwolde heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit minimaal twee docenten die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is ook om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), preventieteam en andere instanties.

Wanneer een leerling persoonlijke problemen heeft die niet direct met leren te maken hebben, kan de leerling dit met de coach bespreken. Soms melden ouders zo'n probleem of wordt door school een dergelijk knelpunt gesignaleerd. Het ondersteuningsteam kijkt dan welke externe ondersteuning mogelijk is. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit:

- Jeugdarts GGD
- Leerplichtambtenaar
- Consulent Jeugd (Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid)

Ouders worden in alle gevallen op de hoogte gesteld. Soms zal geadviseerd worden om via de huisarts een verwijzing voor hulpverlening te vragen.

Binnen de gemeente Westerwolde is er een signaleringsnetwerk waarbij scholen, jeugdartsen, GGZ en gemeentelijke jeugdzorg een maandelijks overleg hebben. Verder wordt in alle leerjaren aandacht besteed aan diverse maatschappelijke aspecten..

Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die de leerling zo direct raken en tegelijk ook zo privé zijn, dat de leerling (en/of zijn ouders/verzorgers) niet meer weet hoe er mee om te gaan. Zaken die de leerling liever ook niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school of met de schoolleiding. ledere vestiging van het Dollard College heeft daarom een vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenspersoon is luisteren, adviseren en zo nodig stappen ondernemen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon. 

Meer informatie?

In ons ondersteuningsprofiel staat alle ondersteuning en de organisatie van deze ondersteuning omschreven.

Bekijk het ondersteuningsprofiel