Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuningsprofiel passend onderwijs
Om duidelijk te maken welke ondersteuning de school kan bieden, is een ondersteuningsprofiel opgesteld. Deze ondersteuning omvat twee niveaus: de basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen.
De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van individuele scholen, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basis¬ondersteuning. De school kan hiervoor arrangementen aanvragen bij het samenwerkingsverband. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zal de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Hierin wordt in elk geval de uitstroom¬bestemming benoemd en de onderbouwing daarvan. Ook wordt de te bieden ondersteuning omschreven.

Vestiging Bellingwolde heeft een ondersteuningsplan waarin uitgebreid alle ondersteuning en de organisatie van deze ondersteuning omschreven staan. Het ondersteuningsplan is terug te vinden op de portal van het Dollard College.

Verwijsindex voor risicojongeren
Het Dollard College neemt deel aan de landelijke verwijsindex voor risicojongeren. De verwijsindex risicojongeren (vir) is een digitaal systeem dat risico¬signalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen over¬leggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijs¬index blijft elke jongere in beeld en kunnen hulp¬verleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Rebound Wieder
Voor leerlingen die niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere klassen heeft het Dollard College een aparte opvang geregeld; Wieder. Eventuele plaatsing van leerlingen wordt geregeld door het Begeleiding en Ondersteunings-Team (BOT). Telnr. 0597-55 31 90.

Lees hier alles over Wieder